Byggsikkerhetsgaranti

Vi tilbyr garantier for oppføring av nye boliger til forbrukere og entreprenørgarantier krevd av Norsk Standard kontrakter.

Garantier vi kan levere

Salg av bolig til forbruker etter Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova (Buofl.) har regler om garantistillelse overfor boligkjøper som sikkerhet for mangler og feil som kan oppstå både under oppføringstiden og i reklamasjonstiden i inntil 5 år etter overlevering (jf. § 12). I tillegg skal det stilles garanti i de tilfeller der utbygger/entreprenør får frigjort eventuell innbetaling av boligkjøpers forskudd (jf. § 47). Buofl. regulerer avtaler mellom forbrukere (boligkjøpere) og profesjonelle parter (utbyggere / entreprenører) og kan ikke fravikes ved avtale.

Norsk Standard (NS) kontrakter for bygg og entrepriseoppdrag

Alle Norsk Standard-kontrakter for bygg- og entrepriseoppdrag har bestemmelser om sikkerhetsstillelse i form av en garanti eller annen sikkerhetsstillelse. Bestemmelsene rundt dette finnes i følgende klausuler: NS 8405 pkt. 9.2 og 9.3, NS 8415 pkt. 9.2 og 9.3, NS 8406 pkt. 8, NS 8416 pkt. 8, NS 8407 pkt. 7.2 og 7.3 og NS 8417 pkt.7.2 og 7.3. Siden dette er forhold mellom profesjonelle aktører kan partene selv avtale avvik fra standardklausulene i NS-kontraktene.

Byggsikkerhet – etter Bustadoppføringslova § 12

I henhold til Bustadsoppføringslova plikter entreprenøren å stille en garanti som skal gjelde under oppføringstiden og i 5 år etter overtakelsen (reklamasjonstiden). Garantibeløpet skal utgjøre 3% eller 10% av kontraktssum under oppføringstiden avhengig om bolig oppføres på boligutviklers tomt eller boligkjøpers tomt. For krav gjort gjeldende etter overtakelsen skal garantien utgjøre 5 % av kontraktssum/entreprise i begge tilfeller. Det foreligger ingen plikt for forbrukeren å innbetale forskudd før slik garanti er presentert. (Her gjelder dog noen unntak dersom utbygger tar visse forbehold i prospektet.) Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Forskuddsgaranti – etter Bustadoppføringslova § 47

En forskuddsgaranti sikrer boligkjøperens forskuddsinnbetaling i tilfelle utbygger/entreprenør ikke klarer å gjennomføre prosjektet eller det oppstår mangler som ikke blir rettet pga. utbyggers insolvens aller andre forhold. Rent praktisk foregår dette ved at forskuddsinnbetalingen som er innbetalt meglers konto frigis til utbygger for bruk i prosjektet. Fordelen for utbygger er at man kan avvente med å åpne byggelånet (avhengig av bankens krav) inntil frigitte forskuddsmidler er nedlagt i prosjektet og på den måten delfinansiere prosjektet. Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen og er som regel på 10 % av kontraktssum. I Norge er det imidlertid regionale forskjeller på i hvilken grad forskuddsinnbetaling er praktisert.

Entreprenørgaranti / Byggsikkerhetsgaranti – etter Norsk Standard (NS)

De fleste bygge- og anleggskontrakter krever at entreprenøren stiller sikkerhet til oppdragsgiver som sikkerhet for at forpliktelsene under kontrakten kan fullføres. Sikkerheten gjelder også ansvar i reklamasjonstiden etter at entreprisen er fullført. Byggsikkerhetsgaranti er et eget produkt for byggebransjen og er en er en kombinasjon av fullførelsesgaranti og reklamasjonstidsgaranti. Garantien beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til kontrakten og gjelder videre i reklamasjonstiden etter overlevering av kontraktsarbeidet. Byggsikkerhetsgarantier stilles ikke bare mot byggherre, men også mellom underentreprenører og totalentreprenører. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning om produktet.

Byggherregaranti - etter Norsk Standard (NS)

En byggherregaranti står som sikkerhet for oppfyllelse av byggherrens forpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten. Ofte dreier dette seg om betalingsforpliktelser til utførende entreprenør, men det kan også handle om forpliktelser som f.eks. prosjektering.

Etter NS 8405, 8415, 8406 og 8416 skal byggherre stille garanti tilsvarende 15 % av kontraktsummen og entreprenøren 10%. NS 8407 og NS 8417 bestemmer at byggherren skal stiller garanti tilsvarende 17,5% av kontraktssummen. Forskjellen i prosentsats mellom byggherre og entreprenør skyldes bla. reglene om innestående (tilbakeholdt beløp som faktureres etter ferdigstillelse). Ta kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning

Mer informasjon

For mer informasjon ta kontakt med vår garantiavdeling:

Rolf Granhaug
(+47) 947 97 525
rg@iam.no
Morten Andreassen
(+47) 901 87 047
ma@iam.no
Bestille garantier