Byggsikkerhetsgaranti

Vi tilbyr garantier for oppføring av nye boliger til forbrukere og entreprenørgarantier krevd av Norsk Standard kontrakter.

Garantier vi kan levere

Salg av bolig til forbruker etter Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova (buofl) har regler om garanti, se lovens § 12 og 47. Disse reglene kan ikke fravikes ved avtale.

Norsk Standard kontrakter for bygg og entrepriseoppdrag

Alle Norsk Standard kontrakter for bygg og entrepriseoppdrag har bestemmelser om garanti, se NS 8405 pkt. 9.2 og 9.3, NS 8415 pkt.9.2 og 9.3, NS 8406 pkt. 8, NS 8416 pkt. 8, NS 8407 pkt. 7.2 og 7.3 og NS 8417 pkt.7.2 og 7.3. Felles for alle er at partene kan avtale at det ikke skal stilles garanti, eller at garantien skal være større eller mindre.

Byggsikkerhet – etter Bustadoppføringslova § 12

I henhold til "Bustadsoppføringslova" plikter entreprenøren å stille en garanti som skal gjelde i 5 år etter overtakelsen og svare til 3-10 % av entreprisen. For krav gjort gjeldende etter overtakelsen, skal garantien kun utgjøre 5 % av entreprisen. Det foreligger ingen plikt for forbrukeren å betale før entreprenøren fremlegger bevis for at slik garanti er avtalt med garantisten.

Forskuddsgaranti – etter Bustadoppføringslova § 47

En forskuddsgaranti brukes for å sikre tilbakebetaling av et forskudd til kjøperen/bestilleren i tilfelle en leveranse skulle utebli eller være beheftet med feil, for eksempel på grunn av insolvens. Det er altså kjøperen/bestilleren som krever at selgeren tegner en garanti som gjelder fra det tidspunkt selgeren får forskuddet. Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen og er ofte mellom 10 og 30 % av ordresummen. Forskuddsgarantien er enkel å innarbeide i anbuds- og kontrakts dokumenter, og den har ingen egenandel. Det er ikke nødvendig å returnere garantien til oss når garantitiden utløper, så du behøver ikke overvåke løpetiden.

Byggsikkerhet – etter Norsk Standard

De fleste entreprisekontrakter krever at entreprenøren stiller sikkerhet til bestilleren som garanti for at forpliktelsene under entreprisen kan fullføres. Sikkerheten gjelder også ansvar i reklamasjonstiden etter at entreprisen er fullført. Byggsikkerhet er en kombinasjon av utførelsesgarantien og reklamasjonstidsgarantien, og beskytter bestillere mot eventuelle merkostnader som kan oppstå dersom entreprenøren ikke fullfører forpliktelsene i henhold til entreprisekontrakten i entreprise- eller reklamasjonstiden.

Byggsikkerhetsgarantiforsikring er et eget produkt for byggbransjen. Den er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti. Byggsikkerhet beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder dessuten i reklamasjonstiden som følger etter at entreprisen er fullført.

"Utførelsesgaranti" som entreprenører og leverandører ofte møter krav om. Den sikrer at de oppfyller sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren i bygge- eller industriprosjekter. Garantien kompenserer en oppdragsgiver for feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstilling hvis leverandøren får økonomiske problemer eller går konkurs.

"Reklamasjonsgaranti". Når en byggentreprise eller et prosjekt er ferdig, er det vanlig med en reklamasjonstid, som kan strekke seg over flere år. Reklamasjonstidsgarantien sikrer at eventuelle feil og mangler kan rettes opp selv om leverandøren går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av reklamasjonstiden.

Byggherregaranti - etter Norsk Standard

IAM Insurance tilbyr byggherregarantier som garanterer byggherrens forpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten. Ofte dreier dette seg om betalingsforpliktelser til utførende entreprenør, men det kan også handle om forpliktelser som f.eks. prosjektering.

Etter NS 8405, 8415, 8406 og 8416 skal byggherre stille garanti tilsvarende 15 % av kontraktsummen og entreprenøren 10%. NS 8407 og NS 8417 bestemmer at byggherren skal stiller garanti tilsvarende 17% av kontraktssummen. Forskjellen i § mellom byggherre og entreprenør skyldes bla. reglene om innestående.

Mer informasjon

For mer informasjon ta kontakt med vår garantiavdeling:

Rolf Granhaug
(+47) 947 97 525
rg@iam.no
Morten Andreassen
(+47) 901 87 047
ma@iam.no
Alf Erik Skuland
(+47) 466 37 771
aes@iam.no
Bestille garantier