Hvis du ikke er fornøyd med våre tjenester

Som forsikringsmegler er IAM Insurance AS underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jfr. Finanstilsynets rundskriv 04.06.2014. Med klage forstås en skriftlig henvendelse fra kunde, forsikret/sikret eller tredjemann som er direkte berørt av og er utilfreds med forsikringsmeglingstjenester utført av IAM.

Innsending av klager

Klager sendes til Compliance ansvarlig i IAM.

Postadresse:
Rådhusgata 23B
NO-0158 Oslo
Mail: post@iam.no

Klagen skal fremsettes skriftlig og konkret beskrive forholdet det klages på, og skal inneholde følgende opplysninger;

  • Opplysninger om klageren
  • Opplysninger om forholdet det klages på og begrunnelsen for klagen

IAM vil bekrefte mottak av klagen innen 3 arbeidsdager og respondere til klageren innen 7 arbeidsdager.

Andre klagemuligheter

Dersom klageren ikke er fornøyd med svaret fra IAM, kan klagen sendes videre til:

Klagenemnd for forsikringsmeglings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Postboks 1187 Sentrum
NO-0107 Oslo
E-post: post@finanstilsynet.no